Súhlas so spracovaním osobných údajov

Logo Respond Academy

 

Subjekt osobných údajov súhlasí so spracovaním osobných údajov vo forme: meno, priezvisko, emailová adresa, telefón, doručovacia adresa správcom Respond Academy, o.z., so sídlom J. Farkasa 2739/17, 903 01 Senec, IČO: 53798198, DIČ: 2121549243 zapísaná v registri Ministerstva vnútra. č. spisu VVS/1-900/90-61655 (ďalej iba „Správca“) k marketingovým účelom súvisiacich:

  • v zaradení osobných údajov do databázy Správcu
  • v ponúkaní produktov a služieb Správcu (reklama)
  • v zasielaní obchodných oznámení (newslettrov) prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č.480/2004 Zz., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých v znení neskorších predpisov

Osobné údaje budú uložené a spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania môjho súhlasu. Beriem na vedomie, že vyššie udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je  dotknutá oprávnenosť spracovania osobných údajov pred okamžikom keď bol odvolaný. Odvolanie súhlasu je možné previesť prostredníctvom emailu: info@respondacademy.sk

Po ukončení doby alebo po odvolaní súhlasu môže Správca uchovávať iba údaje potrebné k tomu, aby mohol preukázať, že osobné údaje riadne spracoval v súlade s týmto súhlasom a právnymi predpismi. Pokiaľ Správca spracováva osobné údaje aj z iných dôvodov a k iným účelom  ako je uvedené v tomto súhlase (napríklad za účelom uzavretia kúpnej zmluvy), bude Vaše osobné údaje z týchto dôvodov spracovávať aj naďalej.

Spracovanie osobných údajov je prevádzané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovať aj títo spracovatelia:

  • poskytovateľ marketingových služieb (Mailchimp, Facebook, Instagram, Google Analytics)
  • poskytovatelia prepravných služieb
  • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských služieb, alebo služieb, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva

Subjekt osobných údajov má právo požadovať od Správcu prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania. Subjekt údajov má právo na prenositeľnosť údajov. To znamená, že na žiadosť subjektu údajov Vám Správca predá osobné údaje ktoré na základe tohto súhlasu spracováva v strojovo čitateľnom formáte alebo ich takto odovzdá inému správcovi, ktorého si subjekt údajov zvolí, pokiaľ je to technicky možné. Subjekt údajov ma tiež právo vzniesť námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu – zasielanie emailových oznámení, je Správca povinný ukončiť spracovávanie údajov za týmto účelom.

Žiadosti v ktorých subjekt osobných údajov uplatní práva uvedené v predchádzajúcej vete, budú posudzované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej iba „GDPR“) a podľa ďalších platných právnych predpisov. Správca sa snaží reagovať bez zbytočného odkladu, ak je počet žiadostí vysoký, je Správca oprávnený lehotu predĺžiť až o dva mesiace. Správca reaguje na žiadosti bezplatne, pokiaľ sú však žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, zvlášť keď sa opakujú, môže Správca požadovať poplatok zohľadňujúci náklady na vybavenie žiadosti alebo odmietnuť vyhovieť žiadosti.

Subjekt osobných údajov má právo podať sťažnosť u dozorného úradu ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, pokiaľ je porušené nariadenie GDPR.  Kontaktné údaje dozorného úradu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kontaktné údaje na Správcu:

Respond Academy, o.z.
J. Farkasa 2739/17
903 01 Senec

Správcu môžete kontaktovať  písomne, na hore uvedenej adrese, alebo e-mailom: info@respondacademy.sk alebo telefonicky na čísle +421 911 633833.