Stanovy Občianskeho združenia
Respond Academy

Článok I. Základné ustanovenia

Názov združenia: Respond Academy, o. z.
Skratka združenia: RAOZ
Sídlo združenia: J. Farkasa 2739/17, 903 01, Senec, Slovenská republika

Článok II. Charakteristika a právna forma

Respond Academy, o. z. (ďalej len „RAOZ“) je samostatný právny subjekt, nezávislé, otvorené a nepolitické spoločenské združenie, spájajúce fyzické a právnické osoby so záujmom o rozvoj komunitných, skupinových aj individuálnych schopností a zručností.
RAOZ považuje za svoje hlavné poslanie podporovať rozvoj členov demokratickej spoločnosti prostredníctvom vzdelávacích, športových, kultúrnych, organizačných a rozvojových aktivít.

Článok III. Poslanie a ciele

1. Poslaním je:
• zastupovať záujmy svojich členov;
• všestranný telesný a duševný rozvoj, rozvoj morálnych a etických vlastností svojich členov;
• zvýšenie záujmu svojich členov o aktivitu v oblasti ochrany zdravia, športu a kultúry;
• tvorba podmienok pre rozvoj vzdelávacích aktivít pre svojich členov aj širokú verejnosť.

2. Cieľom je:
• združovať osoby so záujmom o zvyšovanie vedomostí v súlade s rozvojom jednotlivcov, skupín a komunít v prospech spoločnosti;
• rozvíjať vzdelávacie, športové, kultúrne a podporné aktivity na Slovensku i v zahraničí;
• poskytovať podporu a pomoc iným organizáciám, ktoré o spoluprácu prejavia záujem.

Článok IV. Činnosť

1. Činnosť RAOZ zahŕňa najmä:
• združovanie fyzických osôb a právnických osôb so záujmom o vzdelávanie a rozvoj činností prospešných pre spoločnosť a zastupovanie ich záujmov;
• podieľanie sa na popularizácii vzdelávania a rozvoja;
• organizovanie kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít;
• zabezpečenie, prípadne zapožičanie prostriedkov, priestorov pre členov podľa možností združenia;
• oboznamovanie členov o podujatiach na území Slovenska aj v zahraničí, so snahou o priamu účasť svojich členov na týchto podujatiach;
• pomoc svojim členom a iným organizátorom pri organizácií vzdelávacích, športových, kultúrnych aktivít;
• organizovanie seminárov, diskusií, tréningov, odborných prednášok a praktických ukážok s cieľom zvýšenia osobnostných kvalít, odbornej kvalifikácie a spôsobilosti svojich členov;
• organizovanie verejnoprospešných podujatí;
• spolupráca s inými organizáciami na Slovensku i v zahraničí za účelom nadobudnutia a výmeny skúseností;
• všeobecná príprava mládeže;
• pomoc pri zásahoch pri katastrofách a hromadných nešťastiach v rámci záchrannej pomoci na území SR alebo v zahraničí na základe zmlúv a/alebo memoránd o spolupráci;
• spolupráca s Policajným zborom Slovenskej republiky pri prevencii kriminality a pátraní po nezvestných osobách;
• spolupráca so všetkými zložkami IZS na základe zmlúv a memoránd o spolupráci;
• tvorba, schvaľovanie a úprava odporúčacích metodík a/alebo iných dokumentov;
• zabezpečenie odborného, technického a právneho poradenstva pre svojich členov;
• poskytovanie súčinnosti orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti ochrany zdravia, života a majetku;
• propagačná činnosť;
• rozvoj športovej a obrannej streľby, organizačnej, osvetovej a výchovnej činnosti v odvetví športovej a obrannej streľby;
• činnosť športovo-streleckých organizácií v zmysle vykonávania, organizácie, riadenia, správy, podpory a rozvoja v spolupráci s organizáciami, ktoré sa podieľajú na organizácií súťaží a podujatí v streľbe;
• zapojenie do prípravy obyvateľstva k obrane štátu v medziach koncepcie prípravy obyvateľstva na obranu štátu po konzultácii s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky;
• účasť na branno-občianskej výchove a branno-občianskom vzdelávaní len na základe uzavretej písomnej zmluvy s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom Vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zložkami Integrovaného záchranného systému, branno-športovými organizáciami a ďalšími záujmovými združeniami s branne prínosnou činnosťou;

Článok V. Vznik členstva

1. Členstvo je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.
2. Členstvo v združení vzniká schválením prijatia člena príslušným orgánom na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.
3. Členom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a splnila všetky podmienky pre prijatie za člena.
4. Výnimka z minimálneho veku musí byť odsúhlasená príslušným orgánom a jeho účasť v združení musí byť odsúhlasená zákonným zástupcom.
5. Ako prejav uznania môže predsedníctvo združenia udeliť čestné členstvo. Na vznik čestného členstva sa body 3.- 4. nevzťahujú.

Článok VI. Zánik členstva

1. Členstvo v môže zaniknúť:
• Vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu.
• vylúčením – členstvo zaniká dňom vyhotovenia písomného rozhodnutia predsedníctva o vylúčení z dôvodu porušenia pravidiel a nariadení RAOZ.
• úmrtím alebo zánikom člena;
• úmyselným a v osobitom prípade aj nedbanlivostným porušením zákonov SR;
• zánikom združenia.
2. V procese zániku členstva je člen RAOZ povinný postupovať podľa schváleného rozhodnutia.

Článok VII. Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:
• Valné zhromaždenie;
• Predsedníctvo;
• Revízor.

1.1 Valné zhromaždenie
1.1.1. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie. Jeho kompetencie sú najmä:
• rozhodovať o zrušení alebo zlúčení s iným združením;
• voliť a odvolávať členov orgánov združenia;
• schvaľovať likvidačné opatrenia pri likvidácii;
• schvaľovať zmeny stanov a ich dodatky;
• schvaľovať plán činnosti a výročnú správu;
• schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení;
• schvaľovať návrhy predložené predsedníctvom a členmi.
1.1.2. Valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo aspoň raz za rok. Je uznášaniaschopné pri prítomnosti minimálne jednej polovici členov valného zhromaždenia.
1.1.3. Predsedníctvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak ho o zvolanie požiada aspoň polovica členov združenia. Termín konania takéhoto valného zhromaždenia je najneskôr 30 dní od obdržania písomnej žiadosti.

1.2. Predsedníctvo
1.2.1. Predsedníctvo sa skladá minimálne z troch fyzických osôb, pričom ich počet je vždy nepárny:
• Predseda
• Podpredseda
• Členovia predsedníctva
1.2.2. Za predsedu RAOZ je valným zhromaždením zvolený kandidát s najvyšším počtom platných hlasov v danom hlasovaní. Predsedom môže byť iba člen, ktorý je členom RAOZ minimálne po dobu 3 rokov.
1.2.3. Za podpredsedu RAOZ je valným zhromaždením zvolený kandidát s najvyšším počtom platných hlasov v danom hlasovaní. Podpredsedom môže byť iba člen, ktorý členom RAOZ minimálne po dobu 3 rokov.
1.2.4. Za členov predsedníctva RAOZ sú valným zhromaždením zvolení kandidáti s najvyšším počtom platných hlasov v danom hlasovaní. Členom predsedníctva môžu byť iba členovia, ktorí sú aktívnymi členmi RAOZ a zároveň sú členmi RAOZ minimálne po dobu 3 rokov.
1.2.5. Štatutárnym a výkonným orgánom, ktorý riadi združenie a je zodpovedné valnému zhromaždeniu je predseda združenia.

1.3. Revízor
1.3.1. Za Revízora je valným zhromaždením zvolený kandidát s najvyšším počtom platných hlasov v danom hlasovaní. Revízorom môže byť iba člen, ktorý je členom RAOZ minimálne po dobu 3 rokov.
1.3.2. Je nezávislým kontrolným orgánom, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
1.3.3. Revízor má právo zúčastňovať sa na zasadnutí predsedníctva a iných orgánov združenia. Jeho účasť však nie je povinná a nemá právo hlasovania.
1.3.4. Revízor môže vyzvať akýkoľvek orgán RAOZ alebo člena RAOZ na neodkladné predloženie požadovaných informácií, dokladov, dokumentov a písomností týkajúcich sa združenia.
1.3.5. Povinnosťou Revízora je najmä kontrola hospodárenia a činnosti združenia, ako ja dodržiavania vnútorných predpisov a stanov, upozorňovanie na nedostatky a oboznamovanie s výsledkami svojej činnosti predsedníctvu a na valnom zhromaždení.

1.4. Ostatné ustanovenia
1.4.1. Ak zvolané valné zhromaždenie nie je opakovane uznášaniaschopné, jeho kompetencie sa prenášajú na predsedníctvo, ktoré môže v danom prípade schvaľovať body programu valného zhromaždenia a to tak, že schválenie bodu musí byť podporené najmenej dvojtretinovou väčšinou členov predsedníctva.
1.4.2. Orgány združenia sa odvolávajú na riadnom alebo mimoriadnom valnom zhromaždení, nadpolovičnou väčšinou platných hlasov zúčastnených členov v danom hlasovaní.
1.4.3. Do orgánov RAOZ môžu byť volení iba členovia RAOZ, ktorí dosiahli vek 18 rokov.
1.4.4. Práva a povinnosti orgánov RAOZ sú upravené vo vnútornom poriadku.

Článok VIII. Hospodárenie

1. RAOZ hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
2. Zdrojom majetku a príjmov sú najmä:
• členské príspevky;
• dary od fyzických a právnických osôb;
• dotácie a granty;
• príjmy zo spravovania vlastného majetku;
• príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľa združenia;
• prerozdelené príjmy zo štátneho rozpočtu;
• iné príjmy vyplývajúce z činnosti RAOZ.
3. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo RAOZ.
4. Kontrolu hospodárenia zabezpečuje Revízor, pričom môže dávať predsedníctvu návrhy a odporúčania na úpravu hospodárenia.
5. Združenie bude vykonávať v doplnkovom rozsahu podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok IX. Zrušenie združenia

1. RAOZ sa zrušuje dobrovoľným rozpustením. Môže sa zrušiť po rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení. Valné zhromaždenie je v tomto prípade uznášaniaschopné pri prítomnosti dvoch tretín všetkých členov združenia a zároveň všetkých členov predsedníctva.

2. Ak sa združenie zrušuje rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidačnú komisiu.

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky a záväzky združenia. Zvyšný majetok sa použije podľa likvidačných opatrení schválených valným zhromaždením.

Článok X. Práva a povinnosti členov združenia

1. Každý člen má právo:
1.1. zúčastňovať sa Valného zhromaždenia združenia a hlasovať,
1.2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
1.3. využívať všetky výhody vyplývajúce z členstva v združení,
1.4. zúčastňovať sa a pomáhať na podujatiach organizovaných združením,
1.5. vyjadrovať sa k činnosti združenia a podávať návrhy na program a činnosť združenia,
1.6. byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.

2. Každý člen má povinnosť:
2.1. dodržiavať Stanovy združenia,
2.2. v stanovenom termíne platiť členské príspevky v stanovenej sume,
2.3. v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
2.4. aktívne sa podieľať na plnení cieľov združenia.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. RAOZ vzniká dňom registrácie Ministerstvom Vnútra Slovenskej Republiky.
2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
3. Stanovy sú záväzné pre všetkých členov RAOZ.
4. Zmeny v stanovách môžu byť vykonané len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
5. Logá, symboly a označenia, ktoré identifikujú RAOZ (ako sú pečiatky, hlavičkový papier, nášivky, vlajky, nálepky a i.) sú výlučne použiteľné RAOZ alebo s povolením RAOZ. Sú schvaľované príslušným orgánom RAOZ a nesmú byť modifikované alebo použité bez súhlasu RAOZ.
6. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používa Vnútorný poriadok, doplňujúce dokumenty RAOZ a ustanovenia zákona č. 83/1990 Z. b. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.