Logo Respond Academy

PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ RESPOND ACADEMY
sociálne siete

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Štatút súťaže „XXX“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži „XXX“ (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE (ĎALEJ LEN ORGANIZÁTOR)

Obchodné meno: Re-solution, s.r.o.
Adresa: J. Farkasa 2739/17, 90301 Senec
IČO: 44629532
DIČ: 2022797447
IČ DPH: SK2022797447

II. ČAS KONANIA SÚŤAŽE

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od času publikovania príspevku 21.2.2019 do polnoci 9.3.2019. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 10.3.2019.

III. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

Zúčastniť súťaže sa môže akákoľvek osoba (ďalej len „súťažiaci“), ktorá vytvorí a následne uverejní súťažný komentár podľa pravidiel príspevku na facebookovom profile Respond Academy: facebook.com/respondacademy alebo na instagramovom profile instagram.com/respondacademy/ v čase konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Losovať sa bude 1 výherca.

IV. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Podmienky účasti v Súťaži:
1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.
2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.

V. VÝHRA V SÚŤAŽI

Výherca v súťaži získa knihu Kompletná príručka ako prežiť. Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

VI. Oznámenie o výhre

Meno jedného výhercu zverejní organizátor označením jeho FB mena v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojili súťažiaci do súťaže. Taktiež bude výhercu kontaktovať písomne osobnou správou na Facebooku, na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín.

VII. Odovzdanie výhry

1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

VIII. STRATA NÁROKU NA VÝHRU

V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  2. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.
  3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

V Senci dňa 1.6.2021