Obchodné podmienky

Logo Respond Academy

Preambula

Toto sú všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľom je Respond Academy, o.z., so sídlom J. Farkasa 2739/17, 903 01 Senec, IČO: 53798198, DIČ: 2121549243 zapísaná v registri Ministerstva vnútra. č. spisu VVS/1-900/90-61655, emailový kontakt: info@respondacademy.sk (ďalej v texte „poskytovateľ“), ktoré upravujú práva a povinnosti medzi záujemcami o poskytnutie služieb alebo objednávateľom služieb bližšie vymedzených v Článku I. a poskytovateľom (ďalej len „VOP“).

Článok I – základné definície a vymedzenia, mechanizmus objednania služieb

 1. Záujemcom o poskytnutie služieb alebo objednávateľom služieb v zmysle týchto VOP je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o odplatné poskytnutie služieb zo strany poskytovateľa alebo si objedná za dohodnutú odmenu od poskytovateľa poskytovateľom ponúkané služby.
 2. Službami sa v zmysle týchto VOP rozumejú služby, ktoré poskytovateľ odplatne ponúka záujemcom alebo poskytuje objednávateľom za dohodnutú odmenu, a spočívajú v poskytovaní teoretických a alebo praktických kurzov v súlade s aktuálnou ponukou kurzov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle poskytovateľa: RespondAcademy.sk, alebo sa na konkrétnom obsahu kurzu objednávateľ s poskytovateľom nad rámec zverejnenej ponuky dohodnú.
 3. Záujemca o poskytnutie služby si poskytovateľom ponúkanú službu objedná prostredníctvom online objednávky, ktorej formulár je zverejnený na webovom sídle poskytovateľa pod konkrétnym ponúkaným kurzom alebo aktivitou, a to tak, že vyplní (i) zverejnený formulár, (ii) následne odklikne pole „Súhlas so zhromažďovaním a ukladaním odoslaných údajov“, „Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami“ a pole „Záväzne si objednávam kurz“ a (iii) odošle objednávku odkliknutím poľa „Odoslať objednávku“ (uvedený postup ďalej v texte ako „objednanie služby“.
 4. Objednaním služby záujemcom a potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa dochádza medzi touto osobou a poskytovateľom k uzavretiu zmluvy o poskytnutí služieb, na základe ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje dodať objednávateľovi služby objednané v súlade s popisom konkrétneho kurzu zverejneným na webovom sídle  poskytovateľa v čase objednania služby a v súlade s týmito VOP a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnutie služby dohodnutú odmenu v súlade s cenou zverejnenou v čase objednania služby a konať v súlade týmito VOP.
 5. K uzavretiu zmluvy môže dôjsť aj potvrdením písomnej objednávky (postačuje formou emailovej správy) záujemcu o služby, ak v písomnej objednávke predloží poskytovateľovi návrh na obsah kurzu nad rámec zverejnenej ponuky kurzov a poskytovateľ s takýmto obsahom kurzu a návrhom ceny súhlasí, alebo k dohode o cene dôjde medzi stranami dodatočne.

Článok II – práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný všetky objednané a zo strany poskytovateľa potvrdené služby vykonať riadne, včas a v dostatočnej kvalite zodpovedajúcej bežným pomerom, pričom sa riadi platnými právnymi predpismi a obmedzeniami objednávateľa, ktoré mu boli oznámené pri objednaní služieb.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za nepravdivosť a neúplnosť informácií, ktoré mu boli poskytnuté objednávateľom pri objednaní služieb.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje k poskytnutiu potrebnej súčinnosti objednávateľovi tak, aby bolo možné dodanie objednaných služieb.
 4. Poskytovateľ je oprávnený objednanú službu alebo časť objednanej služby zabezpečovať prostredníctvom tretej osoby alebo osôb (ďalej len “Subdodávateľ”). Výber Subdodávateľa zabezpečuje výlučne Poskytovateľ. V prípade plnenia prostredníctvom tretích osôb Poskytovateľ zodpovedá za dodanie objednaných služieb vo vzťahu k objednávateľovi v súlade s týmito VOP tak, ako keby tieto služby dodával sám poskytovateľ.
 5. Poskytovateľ zodpovedá za materiálne zabezpečenie kurzov s výnimkou tých kurzov, v ktorých popise je výslovne uvedené, aký materiál je zo strany objednávateľa na uskutočnenie toho konkrétneho kurzu potrebný zabezpečiť.
 6. V prípade porušenia platných právnych predpisov alebo pokynov poskytovateľa v priebehu konania kurzu zo strany objednávateľa, poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá objednávateľovi v súvislosti s porušením platných právnych predpisov alebo pokynov Poskytovateľa vznikne.
 7. Poskytovateľ je oprávnený podmieniť účasť objednávateľa na objednanom kurze podpisom dokumentu „Prehlásenie účastníka“. V prípade veľkého množstva účastníkov túto zodpovednosť preberá kompetentná osoba na strane Odberateľa.
 8. Poskytovateľ je oprávnený použiť audiovizuálne a fotografické materiály zhotovené počas poskytovania služieb pre vlastné marketingové aktivity.
 9. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť plnenia alebo čiastočnú nemožnosť plnenia predmetu zmluvy z jeho strany, ak je nemožnosť plnenia alebo čiastočná nemožnosť plnenia spôsobená okolnosťami vyššej moci. V takom prípade je poskytovateľ povinný informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu a nemožnosti alebo čiastočnej nemožnosti plnenia predmetu zmluvy.
 10. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať.
 11. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade neuhradenia zálohovej faktúry objednávateľom v lehote splatnosti alebo do dňa konania kurzu.
 12. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť.
 13. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov.

Článok III – práva a povinnosti objednávateľa

 1. Objednávateľ je povinný za objednané služby riadne a včas zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu v súlade s cenou zverejnenou v čase objednania služby.
 2. Objednávateľ má právo na dodanie objednaných služieb riadne, včas a v dostatočnej kvalite zodpovedajúcej bežným pomerom.
 3. Objednávateľ je pred poskytnutím služby zo strany poskytovateľa a v priebehu poskytovania služby (konania kurzu) povinný riadiť sa platnými právnymi predpismi, týmito VOP a pokynmi poskytovateľa.
 4. Objednávateľ je povinný uviesť v priebehu objednania služieb ako aj v priebehu dodania služieb poskytovateľovi úplné a pravdivé informácie, ktoré po ňom požaduje poskytovateľ, a to za účelom bezproblémového dodania služieb bez nežiaduceho zvýšeného rizika v súvislosti s obmedzeniami objednávateľa.
 5. Objednávateľ súhlasí s tým, že niektoré kurzy alebo časť niektorých kurzov bude zabezpečovaná Subdodávateľom, ktorého vyberie poskytovateľ.
 6. V prípade porušenia platných právnych predpisov alebo pokynov poskytovateľa v priebehu konania kurzu zo strany objednávateľa, objednávateľ zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá Poskytovateľovi v súvislosti s porušením platných prácnych predpisov alebo pokynov poskytovateľa vznikne.
 7. V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať poskytovateľovi priamo na kurze dokument „Prehlásenie účastníka“ v súlade s bodom 8., Článok II týchto VOP, objednávateľ stráca nárok na účasť na objednanom kurze. Nárok poskytovateľa na zaplatenie dohodnutej ceny za objednané služby tým nie je dotknutý.
 8. Objednávateľ oprávňuje poskytovateľa použiť audiovizuálne a fotografické materiály zhotovené počas poskytovania služieb pre jeho vlastné marketingové aktivity.
 9. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, postupoch a metódach organizovania poskytovateľom ponúkaných kurzov, a to najmä, ale nie len, pred prípadnými konkurentami Poskytovateľa, okrem tých informácií, postupov a metód, ktoré sú verejne dostupné – napríklad na webových stránkach poskytovateľa. Tieto informácie, postupy a metódy sú považované za dôverné, a sú sprístupnené objednávateľovi iba za účelom poskytnutia objednanej služby.

Článok IV – cena a platobné podmienky

 1. Cena za ponúkané služby – jednotlivé kurzy je zverejnená na webovom sídle poskytovateľa a táto je v prípade objednania služieb objednávateľom pre obe zmluvné strany záväzná.
 2. Poskytovateľ nie je platcom DPH. V zverejnenej cene je zahrnutá odmena poskytovateľa a všetky náklady poskytovateľa v súvislosti s poskytnutím služby.
 3. V prípade, že medzi záujemcom o služby a poskytovateľom dôjde k dohode na konkrétnom obsahu kurzu nad rámec zverejnenej ponuky kurzov, cena za túto službu závisí od písomnej dohody oboch strán v súlade s  bodom 4., druhá veta článok I týchto VOP.
 4. Cena za služby bude objednávateľom uhradená na základe poskytovateľom vystavenej faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti požadované platnými a účinnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi. V prípade, že akákoľvek povinná náležitosť faktúry vystavenej poskytovateľom objednávateľovi absentuje, je objednávateľ povinný faktúru poskytovateľovi vrátiť na doplnenie, ak postrehne tento nedostatok.
 5. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru za dodanie služieb, a to vo výške 50% z celkovej sumy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 6. Lehota splatnosti akejkoľvek faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pričom za doručenú sa považuje momentom odoslania na mailovú adresu uvedenú objednávateľom pri objednávaní služieb.
 7. Peňažný záväzok objednávateľa je splnený pripísaním peňažnej sumy na účet poskytovateľa (uvedený v Preambule týchto VOP alebo na faktúre, v prípade, že na faktúre je uvedené iné číslo účtu ako v týchto VOP, objednávateľ je povinný vykonať platbu v prospech účtu uvedeného na faktúre).
 8. V prípade omeškania s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku objednávateľa voči poskytovateľovi sa objednávateľ dostáva do omeškania. Následky omeškania sú uvedené v nasledovnom článku týchto VOP.

Článok V –  sankcie

 1. Ak sa objednávateľ omešká s platbou peňažného záväzku voči poskytovateľovi napriek vystaveniu a odoslaniu faktúry so všetkými zákonom vyžadovanými náležitosťami, má poskytovateľ právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v zákonnej výške.
 2. V prípade zrušenia objednávky/odstúpenia od zmluvy objednávateľom má poskytovateľ právo uplatniť si voči objednávateľovi fakturovať storno poplatky za zrušenie Služby, a to nasledovne:
  • Viac ako 30 dní pred dňom konania kurzu: 20% zo zverejnenej alebo dohodnutej ceny.
  • 29 – 8 dní pred dňom konania kurzu: 50% zo zverejnenej alebo dohodnutej ceny.
  • Menej ako 7 dní pred dňom konania kurzu: 100% zo zverejnenej alebo dohodnutej ceny.
 3. Zrušenie objednávky alebo odstúpenie od zmluvy je možné vykonať výhradne písomnou formou, pričom postačuje zrušenie formou emailovej správy na adresu uvedenú v Preambule týchto VOP.
 4. Za porušenie povinnosti ustanovenej v bode 9. článku III týchto VOP je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi na jeho písomnú výzvu (pričom postačuje aj výzva formou emailovej správy na adresu, ktorú objednávateľ uviedol pri objednaní služby) pokutu vo výške definovanej v bode 9.2, pričom nárok na náhradu prípadnej škody v súvislosti s porušením predmetného ustanovenia nie je zaplatením tejto pokuty dotknutý.

Článok VI –  spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, že je objednávateľom fyzická osoba, primárne sa bude riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. V prípade, že je objednávateľom právnická osoba, primárne sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Pri vzniku sporu v súvislosti s poskytovaním služieb v zmysle zmluvy a týchto VOP sú poskytovateľ a objednávateľ povinní riešiť spor vzájomným zmierom/dohodou. Ak vyriešenie sporu zmierom/dohodou nebude možné, na riešenie tohto sporu budú vždy príslušne súdy Slovenskej republiky.
 3. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným, zaväzuje sa poskytovateľ toto ustanovenie bezodkladne po tom, čo sa o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti dozvie, nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a účelu nahradzovaného ustanovenia tak, ako by bolo možné predpokladať, že by ho Poskytovateľ alebo objednávateľ boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného. Stratou platnosti alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia týchto VOP nie je dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP, a to tak, že nové znenie zverejní na svojom webovom sídle. V prípade, že dôjde k zmene VOP v čase medzi objednaním služby objednávateľom a uskutočnením objednaného kurzu, platí, že na vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom sa budú aplikovať VOP v znení zverejnenom na webovej stránke Poskytovateľa v čase odoslania objednávky objednávateľom, ak sa objednávateľ a poskytovateľ nedohodnú inak.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvy príde do styku s osobnými údajmi fyzických osôb v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia EP a Rady EÚ o  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, poskytovateľ bude v plnom rozsahu dodržiavať a aplikovať ich ustanovenia.

V Senci dňa 1.6.2020